மக்களின் அபிமானம் வென்ற ‘யாழ் ரவல்ஸ் ‘

                                                                                                                                               லவுசான் மாநிலத்தில்

  

  உலகின் எப்பாகத்திற்கும் சென்று வருவதற்கான விமான டிக்கட்டுக்களை குறைந்த விலையிலும் நிறைந்த மனதுடன் உங்களுக்கு  தருகின்றதில் ஆனந்தம்  கொள்கின்றது                                                ‘யாழ் ரவல்ஸ் ‘ மற்றும் பயணக்காப்புறுதி தாய் நாட்டில் இருந்து வருபவர்களுக்கான  காப்புறுதிகளும் குறைந்த விலையில் செய்து                                                                                                                                                  தருவதோடு, வீசா [visa ] வசதிகளும் செய்து தருகின்றார்கள்

Welcome to Yaal Travels!  

 

We are a dedicated travel destination management company in Switzerland. We started off our journey from Switzerland in the first place, but over the years, we have expanded our reach to several places in Switzerland.

We reside in the city of Lausanne in Switzerland where our Head Office is based. We believe strongly in providing quality services to our clients and uphold our reputation as the best tour operator company in Switzerland.

 

Why Yaal Travels?

 

A number of people have chosen us as their number one travel destination management company and you will also choose us for the following reasons

We are one of the top destination management companies in Switzerland

We are one of the leading travel agents in Switzerland.

We are one of the leading tour operators in Switzerland.

We provide custom-made & specialized Sri Lanka tours to our clients.

We offer a complete Sri Lankan travel package to travelers and travel agents.

We offer 24/7 customer support to our clients.

 

What is our specialty?

 

We are a special travel management company because we have the following exclusive features

An extensive network of hotels and resorts in Sri Lanka

Professional and world-class drivers

An out-and-out team of professional tour executives with vast knowledge of the travel industry

Prompt customer response

Free consultation and training service to tourists and travelers

VIP or personalized services to clients

Best possible service at a competitive price

 

What do we serve to our clients?

 

We offer the following services to your respected and valuable clients

Hotel & Transport Reservations

Tour packaging & Excursions

Air Tickets & Visa

Tours–Hotels–Transport–Excursions

Travel Insurance